مسئولان اركستر


سرپرست و موسس: فيروزه نوايی
رهبر و موسس: سعید تقدسی
مدير اجرائى: احسان تارخ
مدير هنري: سهيل كوشان پور