مسئولان اركستر


سرپرست و موسس: فيروزه نوايی
رهبر و موسس: سعید تقدسی
مدير اجرائى: احسان تارخ
مدير هنري: سهيل كوشان پورسایت

 

کر فلوت تهران

 

بزودی با طراحی جدید در دسترس خواهد بود